Zagar, Monika: Ideological Clowns

Zagar, Monika: Ideological Clowns. Dag Solstad – From Modernism to Politics (= Wiener Studien zur Skandinavistik (WSS), hg. von Robert Nedoma und Sven Hakon Rossel, Bd. 5). ISBN 978-3-7069-0115-4. Broschiert, 2002, 203 Seiten. €-A 31,80; €-D 30,90